Facebook LinkedIn Twitter

Voorzieningen voor peuters met taalachterstand

In 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) in werking getreden. De wet is dit jaar geëvalueerd. Het doel van deze wet is de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van peuterspeelzalen te verbeteren. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is voor jonge kinderen met een risico op een taalachterstand in de Nederlandse taal een belangrijke schakel in de voorbereiding op hun schoolloopbaan. Op 26 juni 2015 heeft staatssecretaris Dekker, mede namens de minister van SZW, de resultaten van de evaluatie van de Wet OKE aan de Tweede Kamer gestuurd. In zijn brief aan de Kamer gaat Dekker ook in op de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit van vve te versterken. De rapporten die de basis vormen voor deze evaluatie zijn als bijlage bij de brief gevoegd.

Kwaliteit omhoog
Alleen vve van hoge kwaliteit heeft een positief effect, zo blijkt uit onderzoek. De afgelopen jaren is dan ook fors geïnvesteerd om het niveau van leidsters te verhogen, om te beginnen in de grotere gemeenten. De eerste effecten hiervan zijn nu zichtbaar. Het lukt gemeenten steeds beter om kinderen met risico op een taalachterstand tijdig te signaleren en een plek op een voorschoolse voorziening aan te bieden. Tegelijkertijd zijn er nog grote verschillen tussen gemeenten in de kwaliteit en toegankelijkheid van deze voorzieningen. Een belangrijke verklaring hiervoor is het beschikbare budget, dat sterk varieert tussen gemeenten.

Verdeling scheefgegroeid
Grote gemeenten krijgen in vergelijking met andere gemeenten extra geld, ook verhoudingsgewijs, om vve te organiseren. Tevens is de verdeelsleutel (gebaseerd op de zogenoemde schoolgewichten) al een tijd niet bijgesteld. Een grote gemeente krijgt daardoor vaak twee tot drie keer meer geld per kind met een risico op een taalachterstand dan een kleinere gemeente. De kwaliteit en beschikbaarheid van vve in kleine gemeenten blijft daardoor achter. De staatssecretaris wil samen met de Tweede Kamer bekijken hoe hierin verbetering kan worden gebracht. Ook kinderen met een risico op een taalachterstand in kleinere gemeenten moeten een goede start kunnen maken op de basisschool. Eventuele veranderingen zullen niet voor 2017 worden ingevoerd.

Speciaal voor de VVE sector bieden wij Niveaubepalende toetsen Nederlands aan, voor meer informatie zie onze website of neem contact op via info@upgrade.nu of 0318-83 03 93.

Voorzieningen voor peuters met taalachterstand